KVKK KAPSAMİNDA MUVAFAKATNAME BİLGİLENDİRMESİ

1- TARAFLAR

MUVAFAKAT VEREN:USLA Eğitim Tur. Ve Dan. San. Tic. A.Ş. bünyesinde Bireysel Ve Kurumsal Atölye Sınıflarının Katılımcısı(Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ: …………………………………………………………………………………………………………
MUVAFAKAT ALAN : USLA Eğitim Tur. Ve Dan. San. Tic. A.Ş. (Bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır.)
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ: Avni Dilligil Sok. No: 12 Mecidiyeköy/İstanbul – 0212 211 8752

2- KONU

FİRMA, hangi kişisel verilerin ne amaçlarla işleneceğini ve bazı işlemelere ilişkin rızanızın alınması amacıyla mevzuat uyarınca öngörülen detaylı bir Aydınlatma Metni hazırlamıştır. İlgili aydınlatma metni Müşteri tarafından okunduktan sonra işbu muvafakat metninin incelenmesi ve gerekli görülmesi halinde onaylanması aşamasına geçilmiştir.

Önemle ifade etmemiz gerekmektedir ki, Siz Sayın Muhatap tarafından işbu muvafakatnamenin onaylanması zarureti bulunmamaktadır. Bu sebeple muvafakatnamenin onayı aşamasında onay verilen tüm hususlarda öncelikle kurumumuza ait aydınlatma metnini ve işbu muvafakatname metnini detaylı şekilde incelemeniz ve muvafakat vereceğiniz hususların doğru şekilde tespit edildiğine emin olmanız gerekmektedir. Emin olmadığınız hususlar bulunması halinde ise onay verilmeden önce aşağıda yer verdiğimiz iletişim kanallarından var ise sorularınızın iletilmesi uygun olacaktır.

Kanunda bildirilen istisna halleri bu muvafakat kapsamının da istinası niteliğinde olmakla birlikte, herhangi bir ürün ve hizmetin satın alınması aşamasında ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında kurumumuzun tabi olduğu kurallar bütünü bağlamında edinilmesi zorunlu bilgiler bakımından muvafakat verilmemesi halinde kurumumuzun ilgili hizmeti sunmama hakları da ayrıca saklıdır. Bu husus koşula bağlı hizmet olarak değerlendirilemeyecektir. Örneğin; hizmet alımında bulunacak olan ve ilgili hizmeti satın alan tarafın kimlik, adres, fatura bilgilerinin alınması ilgili sözleşmenin kurulabilmesi ve hizmete ilişkin ödemenin tahsili gibi sebeplerle mevzuat kapsamında zorunludur. Ancak ilgili talep sadece ve ancak ulusal ve uluslararası kanun ve mevzuat kapsamında kurumumuzun sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması amacı ile sınırlıdır. Bu bağlamda Siz Sayın Muhatap tarafından kurumumuzdan talep edilen hizmet ve ürün ile bağlantısı bulunmayan bir kişisel veri bakımından muvafakat verme zorunluluğu bulunmadığını bildirmemiz gerekmektedir.

Şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verileriniz her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanarak işlenecektir.

3- MUVAFAKATNAMENİN KAPSAMI

FİRMA’ nın ticari faaliyetleri kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında edinmiş olduğu FİRMA’ nın işçileri yahut müşterileri veya ticari ilişki içerisinde olduğu kimselere ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin MÜŞTERİ tarafından, iş ilişkisi ve var ise ilgili sözleşme kapsamı dışında bir amaçla kullanılmayacağı MÜŞTERİ tarafından işbu muvafakatin onaylanması ile peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

MÜŞTERİ’ nin işbu muvafakat metnini onaylaması halinde; FİRMA ile aralarındaki iş/hizmet ilişkisi kapsamında FİRMA’ ya teslim etmiş olduğu ve ilgili sözleşme uyarınca FİRMA uhdesinde bulunan;

 • Kimlik Bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, TC kimlik no, (yabancılar için) pasaport bilgileri);
 • İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon no)
 • Hizmete dair kişisel bilgiler ( meslek, unvan, şirket, ilgilendiği atölye alanları doğum günü )
 • Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
 • Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) ve bu bilgilerin yanı sıra;
 • Şeklinde sıralanan bilgiler ve belgeler bakımından; FİRMA’ nın bu bilgi ve belgeleri elinde bulundurma, kaydetme, saklama, işleme ve paylaşma hakkı tanındığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olacaktır. Yine bu bilgi ve belgeler bakımından FİRMA’ nın sahip olduğu/olacağı ve özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi, aktarılması konusunda MÜŞTERİ, rızası / muvafakati bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.Yine 6698 Sayılı Kanun uyarınca KURUL tarafından taraf olduğunuz sözleşme ve tarafınıza sunulan hizmetler bakımından bir ihlal tespiti halinde Siz Sayın Muhataba sunulan hizmet sonlandırılabilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, FİRMA ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurumumuz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3.) maddesi kapsamında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, şirketimiz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz kanun kapsamında ve işbu Rıza metninde bildirilen amaçlarla sınırlı olacak şekilde belirtilen amaçlarla elde edilecek, saklanacak, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; FİRMA tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amacıyla ilgili birimlerimiz tarafından ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak;

 • Fatura düzenlenmesi, hizmet hakkında bilgi verilmesi, bu süreçlerde aksama olmadan hizmet verilebilmesi ve iletişimin sağlanması,
 • İnternet sitesi, mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • Hizmet ve ürün bakımından Müşteri tarafından talep edilen sözleşmenin kurulabilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Kurumumuzun tabi olduğu ulusal/uluslararası mevzuat uyarınca gerekli yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Kurumumuzun tabi olduğu ulusal/uluslararası mevzuat bağlamında akdedilen sözleşme uyarınca kurumumuzun tabi olduğu yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlanması amacı ile, müşterilerin tercihlerinin gözetilerek müşterilerin ilgilenebileceği ürün ve hizmetler hakkında müşterilere bilgi verebilmesi, kampanyalardan haberdar edilmesi, doğum günlerinde veyahut diğer özel günlerde kişiye özel indirim/kampanya bilgilendirmesi yapılması, katıldıkları atölye veya aldığı hizmete dair atölye menüsü/hizmet sonrası sertifikalarının mail/Whatsapp vb. iletişim araçlarıyla kendilerine iletilmesi, katılımcı datası tutulabilmesi ( yaş, görev aldığı sektör vs. ) tüketici hareketlerini izlenerek kullanıcı deneyimini arttırıcı aktivitelerin yürütülmesi, pazar araştırmaları, satış sonrası hizmet aktivitelerinin planlanması ve uygulaması ile ilişkilerin yönetimi süreçlerinin düzenlenmesi ve uygulaması,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması, müşteri memnuniyeti aramaları yapılması, sms/mail gönderim taleplerinin yerine getirilmesi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerin satın alma alışkanlıklarının tespiti sağlanarak müşterinin tercihlerine göre düzenlenecek doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda bilgilendirme yapılması, hedef kitle belirlenmesi, çapraz satış yapılması, kişiye özel bölümleme, hedef belirleme, çözümleme ve şirket içi raporlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kurumumuzun taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi;
 • Kurumumuz tarafından sunulan hizmetler bakımından Müşteri şikayetlerinin giderilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Müşterilerin hukuka ve sözleşmeye uygun bulunan talimatlarının yerine getirilmesi,
 • Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması,
 • Hizmet, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi, sonuçlarının tespiti ve istatistiki olarak değerlendirilebilmesi ve icra edilmesi,
 • Hukuki bir ihtilaf halinde delil olarak kullanılabilmesi,
 • Kurumumuzun tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat ve kurallar bütünü uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri yanında satış sonrası hizmet süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, iyileştirilmesi, alternatif üretim tekniklerinin tespiti ve geliştirilmesi, kurumumuzun sunduğu ürün ve/veya hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması çerçevesinde,
 • İdare tarafından belirli sürelerle korunması ve saklanması zorunlu tutulan verilerin ilgili mevzuatta bildirilen sürelerle korunması ve saklanması, amaçlarıyla müşterilerin rızası ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

Kurumumuzdan talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, müşteri memnuniyeti aramaları yapılması, sms /mail gönderim taleplerinin yerine getirilmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, hizmet ve ürün bakımından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, katılımcı ve müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmet Şartlarına veya ilgili ürüne özel sözleşmeye uygun olarak işlenmesi, sunulan hizmetler bakımından şikayetlerin giderilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi, Müşterilerin hukuka ve sözleşmeye uygun bulunan talimatlarının yerine getirilmesi, Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması, hizmet, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi, pazarlama ve hizmet sunulması süreci ve sonuçlarının tespiti ve istatistiki olarak değerlendirilebilmesi ve icra edilmesi, hukuki bir ihtilaf halinde delil olarak kullanılabilmesi ve kurumumuzun tabi olduğu mevzuat ve uluslararası kurallar bütünü uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, idare tarafından belirli sürelerle korunması ve saklanması zorunlu tutulan verilerin korunması ve saklanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. 6. 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Yukarıda yer verilen kapsamda mevcut her türlü kişisel veriler, kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kurumsal, ticari ve veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kurumumuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere, Kurumumuzun tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili verileri talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, avukatlar da dahil olmak üzere ilgili tüm yargı mercilerine, KVK Kanunu’nun 5., 6., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, FİRMA tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin işletilmesi, FİRMA’ nın iş ve/veya ticari politikalarının planlanması ve yürütülmesi, FİRMA’ nın ve FİRMA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ile FİRMA’ nın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin tercih, beğeni ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilerek ilgili kişilere sunumu ve tanıtımı ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 5., 6., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve aktarılması çerçevesinde işlenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlanamadığı aşağıdaki durumlar için FİRMA tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın alınması gerekmektedir.

6- HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu muvafakat metni ile daha evvel incelemiş bulunduğunuz aydınlatma metni uyarınca; aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda yer verilen kapsamında mevcut her türlü kişisel veriler, kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kurumsal, ticari ve veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kurumumuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere, Kurumumuzun tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili verileri talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, USLA Eğitim Tur. Ve Dan. San. Tic. A.Ş. (Avni Dilligil Sok. No: 12 Mecidiyeköy/İstanbul – 0212 211 8752) adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, kurumumuz tarafından masraf yapılmasının gerekmesi halinde, KVKK’ nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; USLA Eğitim Tur. Ve Dan. San. Tic. A.Ş. (Avni Dilligil Sok. No: 12 Mecidiyeköy/İstanbul – 0212 211 8752) adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@usla.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. KVKK kapsamında başta 28. Ve 5. Madde olmak üzere düzenlenen tüm istisna haller bu hükmün istinası niteliğindedir.

Yine kurumumuz internet sitesi üzerinden sipariş veren, kaydolan, bilgi talep eden müşterilerin kişisel verilerini bu hizmet kapsamında kurumumuzun bayileri, müşteri temsilcileri ile paylaşılmasına ve bu suretle işlenmesine rıza göstermiş sayılırlar.

7- ONAY/MUVAFAKAT

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince yukarıdaki hususlarda hem işbu muvafakat metni kapsamında hem de daha evvel tarafımca incelenmiş olan Aydınlatma Metni kapsamında detaylı olarak bilgilendirildim. Bu sebeple kurumunuz ile aramızda mevcut iş/hizmet ilişkisi kapsamında kurumunuza tarafımızca teslim edilmiş olan ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, FİRMA birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel verilerimin yanında;

Bu gibi durumlarda; kurumumuzun, kendisine ait internet sitesi dışında sitelerin sizin kişisel verilerinizi edinip, işlemesinden dolayı herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır. İlgili kişi ve kurumların gizlilik ve kişisel verileri bakımından mevcut iş ve işlemleri hakkında bilgilendirme alınabilmesi için öncelikle ilgili sitelerde yer alan bilgilendirmelerin incelenmesi ve var ise sorularınızın ilgili site yönetimine iletilmesi gerekmektedir.

 • Kimlik Bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, TC kimlik no, (yabancılar için) pasaport bilgileri);
 • İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon no)
 • Hizmete dair kişisel bilgiler ( meslek, unvan, şirket, ilgilendiği atölye alanları doğum günü )
 • Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
 • Pazarlama (alışveriş/hizmet alımı bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) ve bu bilgilerin yanı sıra;

Kurumunuzdan talep ettiğimiz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, satış işlemlerinin tamamlanabilmesi, kredi kartı ve/veya banka kartı ile ve sair ödeme yöntemleri ile ödeme talimatı vermem halinde buna ilişkin gerekli bilgilerin alınması, saklanması ve kullanılması, otomatik ödeme talimatı vermem halinde bu sebeple ödeme bilgilerimin depolanması ve talimatıma uygun şekilde kullanılması, müşteri memnuniyeti aramaları yapılması, sms/mail gönderim taleplerinin yerine getirilmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, hizmet ve ürün bakımından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, katılımcı ve müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmet Şartlarına veya ilgili ürüne özel sözleşmeye uygun olarak işlenmesi, sunulan hizmetler bakımından şikayetlerin giderilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi, Müşterilerin hukuka ve sözleşmeye uygun bulunan talimatlarının yerine getirilmesi, Kurumunuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması, hizmet, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi, , kampanyalardan haberdar edilmesi, doğum günlerinde veyahut diğer özel günlerde kişiye özel indirim/kampanya bilgilendirmesi yapılması, katıldıkları atölye veya aldığı hizmete dair atölye menüsü/hizmet sonrası sertifikalarının mail/Whatsapp vb. iletişim araçlarıyla kendilerine iletilmesi, katılımcı datası tutulabilmesi ( yaş, görev aldığı sektör vs. ) pazarlama ve hizmet sunulması süreci ve sonuçlarının tespiti ve istatistiki olarak değerlendirilebilmesi ve icra edilmesi, hukuki bir ihtilaf halinde delil olarak kullanılabilmesi ve kurumumuzun tabi olduğu mevzuat ve uluslararası kurallar bütünü uyarınca yükümlülüklerinizin yerine getirilebilmesi, idare tarafından belirli sürelerle korunması ve saklanması zorunlu tutulan verilerin korunması ve saklanması amaçlarıyla ve yine işbu muvafakat metninin 5. Maddesinde bildirilen amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5., 6.,8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

Kişisel verilerimin, FİRMA veri tabanına aktarılıp kaydedilmesini ve bu verilerin var ise daha önce mevcut kayıtlı verilerimle birleştirilmesini ve saklanmasına, ayrıca verilerimin FİRMA tarafından, sunulan hizmetleri, üretim ve satış da dahil olmak üzere ilgili tüm faaliyetleri yürütmek amacıyla kapsamlı bir biçimde kullanılmasına, özellikle de tarafımdan belirtilen adres ve iletişim bilgilerime FİRMA tarafından bilgi gönderilmesine ya da soru sorulmasına, verilen bilgilerin posta, faks, e posta ve/veya SMS yoluyla gönderilmesine, Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, FİRMA’ nın hizmet ve faaliyet konuları ile uyumlu olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına, İşbu muvafakatname uyarınca, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; FİRMA’ nın “Veri Sorumlusu” ve gerektiğinde “Veri İşleyen” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde etmesine, kaydetmesine, muhafaza etmesine, hizmetlerin ve sözleşmenin devam ettirilmesi amacıyla güncelleyebilmesine, yeniden düzenlemesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklamasına, devretmesine, aktarmasına, paylaşmasına ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlemesine, mevcut her türlü kişisel veriler, kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kurumsal, ticari ve veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde etmesine, değiştirmesine, güncellemesine, periyodik olarak kontrol etmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kurumunuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılmasına, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere, Kurumunuzun tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili verileri talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, avukatlar da dahil olmak üzere ilgili tüm yargı mercileri ile paylaşılmasına, hür irademle rıza gösteriyorum. İşbu muvafakatname kapsamında bildirilen kişisel verilerimin elde edilmesi şekli ile kullanılma amaçları doğrultusunda; KVK Kanunu’nun 5., 6.,8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmesine hür iradem ile rıza gösterdiğimi beyan ediyor, izin ve onay veriyorum.

Ayrıca FİRMA’ nın sunduğu hizmet kapsamında, tarafımca elde edilen kişisel veri niteliğinde tüm bilgiler bakımından KVK Kanununa aykırılık teşkil eden bir eyleme girişmeyeceğimi, buna ilişkin bir tespit halinde FİRMA’ nın ve var ise 3. Kişi ve kurumların uğrayacağı tüm zararı derhal ilk talepte tazmin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Daha evvel okuyup incelediğim Aydınlatma Metni ile, işbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve/veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan yukarıda yer alan rıza beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

8- SON HÜKÜM

Kurumumuz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu muvafakatname; serbest iradem dahilinde, USLA Eğitim Tur. Ve Dan. San. Tic. A.Ş. bünyesinde Bireysel Ve Kurumsal Atölye Sınıflarına kayıt olduğum tarihte, okunup, incelendikten sonra detaylı şekilde teati edilerek kabulle tarafımca rıza gösterilerek kabul edilmiştir.